Klachtenprocedure

Schriftelijke melding van een klacht

Een klacht of uiting van ontevredenheid over handelen of nalaten van OCA Rotterdam of een van haar medewerkers wordt schriftelijk gemeld aan OCA Nederland en (eventueel) aan de desbetreffende OCA vestiging. Een klacht kan betrekking hebben op bejegening, privacy, werkmethode, administratieve afhandeling, financiële afspraken, doorlooptijden en/of overige. Klachten die door een OCA vestiging zijn behandeld dienen ten aller tijde ook gemeld te worden aan OCA .

De klacht wordt ingediend middels een OCA Klachtenformulier

Hiertoe wordt een OCA Klachtenformulier gebruikt met een omschrijving van de klacht voor wat betreft bejegening, privacy, werkmethode, administratieve afhandeling, financiële afspraken, doorlooptijden en overig. Het klachtenformulier vindt u hier. Ook wordt vermeld door wie de klacht is ingediend: UWV, gemeente, bedrijfsarts, werkgever, cliënt, overig.

Een klacht moet aan de volgende minimale eisen voldoen:

De ontvangstbevestiging

De ontvangst van de klacht wordt binnen enkele dagen schriftelijk bevestigd uiterlijk binnen 14 dagen.

De ontvangstbevestiging bevat:

De beantwoording van de klacht

De klacht wordt binnen een termijn van zes weken na indiening van de klacht afgehandeld.

De beslissing van de klacht wordt schriftelijk medegedeeld en bevat:

Het inzien van stukken en het horen van de klager

De klager wordt op zijn/haar verzoek in de gelegenheid gesteld de op de zaak betrekking hebbende stukken in te zien en wordt in de gelegenheid gesteld zijn/haar standpunt mondeling toe te lichten.

Van de toelichting wordt een verslag gemaakt. Dit verslag wordt naar zowel de klager als degene op wie de klacht betrekking heeft, gestuurd.

Degene op wie de klacht betrekking heeft, wordt in de gelegenheid gesteld zijn/haar standpunt toe te lichten. Van deze toelichting wordt een verslag gemaakt welke zowel aan de klager als degene op wie de klacht betrekking heeft, wordt gestuurd.

Het klachtenreglement

Het klachtenreglement (OCA Nederland) is hier te lezen.